istoric usmf

Scurt Istoric

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova este unica instituție de învăţământ superior care instruiește medici și farmaciști, devenind una dintre cele mai prestigioase instituții din țară, fiind recunoscută și peste hotare.

USMF „Nicolae Testemiţanu” a fost constituită în baza Institutului de Medicină nr. 1, a Institutului de Medicină nr. 2 și a Institutului de Pediatrie din Leningrad (astăzi Sankt Petersburg) și a reprezentanților altor instituții de profil din Federația Rusă, evacuate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial la Kislovodsk, care, ulterior, a fost transferat în RSSM, împreună cu studenţii şi întreg cadrul didactic, sub numele de Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (ISMC).

...Citește mai departe

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova este unica instituție de învăţământ superior care instruiește medici și farmaciști, devenind una dintre cele mai prestigioase instituții din țară, fiind recunoscută și peste hotare.

USMF „Nicolae Testemiţanu” a fost constituită în baza Institutului de Medicină nr. 1, a Institutului de Medicină nr. 2 și a Institutului de Pediatrie din Leningrad (astăzi Sankt Petersburg) și a reprezentanților altor instituții de profil din Federația Rusă, evacuate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial la Kislovodsk, care, ulterior, a fost transferat în RSSM, împreună cu studenţii şi întreg cadrul didactic, sub numele de Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (ISMC).

Institutul şi-a început activitatea la 20 octombrie 1945, având o singură facultate – cea de Medicină Generală, care întrunea 32 de catedre. Aici îşi făceau studiile cca 1000 de studenţi, iar procesul didactic era realizat de 130 de profesori, inclusiv 20 de doctori habilitaţi şi 23 de doctori în ştiinţe.

Fondarea Institutului de Stat de Medicină din Chişinău a servit drept impuls pentru dezvoltarea învăţământului superior medical şi consolidarea sistemului de sănătate din republică. În 1954 a fost creată Facultatea de Pediatrie, în 1959 – cea de Stomatologie, în 1963 – Facultatea  de Medicină Preventivă, iar în anul 1964 – Facultatea de Farmacie. Necesitatea formării continue a specialiştilor după absolvire a contribuit la înfiinţarea Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor, în anul 1962.

În scopul creării condiţiilor adecvate pentru buna desfăşurare a activităţii ştiinţifice, în acelaşi an a fost fondat Laboratorul Central de Cercetări Ştiinţifice. În 1965 Institutul a obţinut I categorie, iar în 1967 i-a fost încredinţat să realizeze forme noi de instruire continuă diferenţiată pe specialităţi a viitorilor medici – prin subordinatură şi internatură.

Din anul 1990, Institutul poartă numele lui Nicolae Testemiţanu (1927-1986) – Om Emerit, ilustru savant, talentat pedagog şi educator, om de stat, organizator experimentat în domeniul sănătăţii publice, care a contribuit substanțial la organizarea şi dezvoltarea sistemului de ocrotire a sănătăţii în ţara noastră. A fost un promotor militant al renaşterii naţionale, al suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova.

La 25 iulie 1991, Institutul de Stat de Medicină „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău a fost reorganizat în Universitate. În 1996 instituţiei i-a fost atribuit un nume nou – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova.

În anul 1992, odată cu trecerea la o treaptă mai superioară – postuniversitară de instruire a viitorilor specialişti medici şi farmacişti prin rezidenţiat, se deschide Facultatea de Rezidenţiat şi Secundariat Clinic.

Actualmente, USMF „Nicolae Testemiţanu” este o instituţie de învăţământ superior, care pregăteşte cadre medicale şi farmaceutice, în conformitate cu viziunile moderne şi exigenţele internaţionale de formare a specialiştilor în domeniul respectiv.

Instruirea superioară integrată de specialitate (ciclul I și II) se realizează în cadrul facultăţilor: Medicină nr. 1 (la specialitățile: Medicină, Medicină preventivă, Optometrie, Asistență medicală generală), Medicină nr. 2 (specialitatea Medicină pentru studenţii internaţionali), Stomatologie, Farmacie şi în Centrul de instruire preuniversitară (pentru cetăţenii altor state).

Din luna noiembrie 2015, studiile superioare de doctorat (ciclul III) se desfășoară în cadrul Școlii doctorale în domeniul științe medicale a Consorțiului instituțiilor organizatoare de doctorat. Cercetările științifice fundamentale și aplicative avansate se realizează prin programe de postdoctorat.

Studiile postuniversitare se efectuează în cadrul Facultății de Rezidenţiat. În scopul optimizării procesului de instruire profesională continuă în medicină și farmacie, începând cu 16 mai 2016, Facultatea de Educație Medicală Continuă a fost reorganizată în Departamentul Educație Medicală Continuă (DEMC).

Pentru a eficientiza formarea ştiinţifico-practică a cadrelor de medici şi farmacişti, pe lângă Universitate funcţionează Clinica Universitară Stomatologică (1977), Centrul Farmaceutic Universitar Vasile Procopișin  (1982), Centrul Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale (2002), Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară (2003), Centrul Stomatologic Universitar (2011), Centrul de Medicină Tradițională Chineză (2011), Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (2013) - unul dintre cele mai performante centre de acest gen din regiunea Europei de Est, Centrul Universitar de Reabilitare Medicală (2017), Centrul de Consiliere Psihologică și Ghidare în Carieră (2018).

Instruirea cadrelor se efectuează în baza programelor moderne, racordate la standardele europene, punându-se efectiv accentul pe cele mai stabile valori, metodologii şi elemente didactice: tradiţiile, concepţiile avansate, modalităţile de analiză şi sinteză, nivelul de disciplină şi atitudine, modalităţile de instruire reproductivă şi creativă. Se implementează instruirea în modul integrat, forme interactive, probleme de situaţie, caz clinic și nemijlocit la patul pacientului, medicina bazată pe dovezi, programe virtuale, pacienţi standardizaţi, instruirea la distanţă, la locul de muncă, telemedicina etc.

Studiile universitare, în primii ani, se efectuează în limbile română, rusă şi engleză. În cadrul Filierei Francofone (din 1998), care activează la Facultatea de Medicină nr. 1, studiile se realizează preponderent în limba franceză.

Un rol important în procesul de instruire și cercetare în Universitate îl are Biblioteca Ştiinţifică Medicală, care numără cca 900 de mii de exemplare şi alte resurse moderne de informare. Din anul 1997, Universitatea este conectată la reţeaua Internet, iar în 2002 a fost creat primul centru de informare „Infomedica”. Actualmente. Biblioteca pune la dispoziția utilizatorilor Centrul de Informare Europeană, Centrul de Informare și Documentare a Organizației Mondiale a Sănătății și trei centre de informare „Infomedica”. 

Nobila misiune de pregătire a cadrelor revine corpului profesoral-didactic cu un valoros potenţial intelectual şi o bogată experienţă profesională. În cadrul a 4 departamente, 61 de catedre, un curs, 23 de laboratoare şi 2 centre ştiinţifice, activează circa 1200 de specialişti, inclusiv 8 academicieni şi 5 membri corespondenţi ai AŞM, membri titulari şi de onoare ai academiilor altor state, 172 de doctori habilitaţi şi 528 de doctori în ştiinţe, 15 Laureaţi ai Premiului de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii.

Acest potenţial, pe lângă activitatea didactică şi ştiinţifică, menține relaţii de colaborare în domeniul formării specialiștilor medici şi farmaciști, dezvoltării ştiinţelor medicale și farmaceutice, şi medicinei practice cu peste 90 de universităţi, facultăți, centre medicale şi clinici din România, Ucraina, Franţa, Germania, Italia, Grecia, Olanda, Cehia, Slovacia, Rusia, SUA, Israel ş.a.

Colaborarea internaţională contribuie la integrarea în sistemele educaţionale europene şi mondiale; dezvoltarea mobilităţii academice a studenţilor şi a profesorilor, implementarea metodelor moderne de instruire, cercetare, diagnostic şi asistenţă medicală, obţinerea granturilor de finanţare a proiectelor de cercetare, educație şi dezvoltare instituţională. USMF „Nicolae Testemiţanu” dispune de o bază tehnico-materială bine dotată, ce asigură toate domeniile de activitate universitară.

Pe parcursul a 75 de ani de activitate, Universitatea a pregătit peste 44 de mii de medici şi farmacişti, dintre care peste 7000 activează în instituţii medicale din străinătate. Actualmente, în cadrul catedrelor universitare, inclusiv a celor clinice amplasate în 88 de clinici şi policlinici moderne, îşi fac studiile peste 7000 de tineri din Republica Moldova şi din alte 33 de ţări ale lumii.

Cu ajutorul experţilor şi a organismelor naţionale şi internaţionale, a fost elaborată Strategia de dezvoltare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” pentru perioada 2011-2020, care, la 27 octombrie 2010, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, ca parte componentă a Programului de dezvoltare a învăţământului medical şi farmaceutic în Republica Moldova. Documentul a fost revizuit în anul 2016 și aprobat la Senat.

Ulterior, a fost elaborată Strategia de informatizare a Universităţii pentru perioada 2012-2015. Ca rezultat a implementării acestei strategii a fost creat Sistemul Informațional de Management Universitar (SIMU), care asigură transparență și obiectivitate în procesul de instruire și evaluare, eficientizează comunicarea între subdiviziuni, contribuie la sporirea calității managementului universitar.

Universitatea a fost evaluată la nivel internațional de către Comisia Europeană de Evaluare Academică a Asociației DentEd Evolvers (2001), Consiliul de Evaluare al Conferinței Internaționale a Decanilor Facultăților de Expresie Franceză (2005), reprezentanții Asociației Școlilor de Medicină din Europa și ai Federației Mondiale pentru Educație Medicală (2013-2014), iar Facultatea de Stomatologie a fost acreditată de Consiliul Dentar din California, SUA (2016, 2018).  

În anul 2009, USMF „Nicolae Testemiţanu” obține, în premieră, Certificatul de calitate, implementând Sistemul de Management al Calității conform standardului ISO 9001:2008, iar din 2016 aplică standardul ISO 9001:2015 și obține certificatul de calitate corespunzător.

Universitatea este membră a Asociației Școlilor de Medicină din Europa (2011), a Asociației Universităților Internaționale (2012), a Asociației pentru Educație Medicală din Europa (2013) și este înregistrată în Directoriul Mondial de Școli Medicale.

Misiunea de bază a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova este definită magistral de rolul cheie pe care îl deţine atât în procesul de reformare a învăţământului superior medical, cât şi a sistemului de sănătate din ţară. Racordarea la tot ce e modern în învăţământul universitar, dezvoltarea şi aprofundarea activităţilor de cercetare științifică, tehnologie şi inovare în domeniul medicinei, desfăşurarea ritmică a activității clinice sunt cele trei componente care determină imaginea actuală a Universităţii.

Universitatea este decorată cu Ordinul Gloria Muncii (2005) și Ordinul Republicii (2015).

Cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la naștere, prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 220 din 23.09.2016,  anul 2017 a fost declarat Anul Nicolae Testemițanu. Această decizie reprezintă o onoare deosebită pentru comunitatea academică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, dar şi un bun prilej de a-i aduce un omagiu și a comemora această personalitate notorie al cărui nume îl poartă în prezent instituția noastră.

În anul 2019, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obţinut statutul de instituţie acreditată internaţional conform standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală (World Federation for Medical Education - WFME). În context, Universitatea a primit la 19 iunie, Certificatul de confirmare a acreditării internaţionale pe un termen de 5 ani, eliberat în baza Protocolului nr. 46 din 14 iunie 2019 al Consiliului de acreditare al Agenției Independente de Acreditare și Rating (Independent Agency for Accreditation and Rating - IAAR) din Kazahstan - entitate abilitată de WFME cu drept de certificare internaţională a instituţiilor de învățământ.